Grāmatvedība - Grāmatvedis

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu profesionālās tālākizglītības programmu  Grāmatvežu apmācībā. Programmas apguves procesā  apgūsiet zināšanas no pamatiem līdz bilancei, praktiski pielietosiet likumdošanas aktus grāmatvedības kārtošanā. Praktiski pielietosiet grāmatvedības kontu plānu. Veiksiet bilances, nodokļu deklarāciju un pārskatu sastādīšanu. Apmācību procesā daudz praktisko nodarbību- kontu korespondence, bilances, peļņas un zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas pārskata sastādīšana. Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana. Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājuma aizpildīšana u.c.

Grāmatvedis veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu, analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas, apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali, izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai, nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā, organizē un vada citus darbiniekus.

Mācību ilgums 960 stundas

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: Grāmatvedis 3 profesionālās kvalifikācijas līmenis

 

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:

 1. Darba un saistību tiesības
 2. Lietvedība
 3. Uzņēmuma darba organizācija
 4. Finanšu analīze
 5. Komercdarbības pamati
 6. Mārketings
 7. Lietišķā vācu valoda
 8. Lietišķā angļu valoda
 9. Biznesa ekonomiskie pamati
 10. Saskarsmes psiholoģija
 11. Finanšu grāmatvedība
 12. Nodokļi un nodevas
 13. Datorizētā grāmatvedība
 14. Vadības grāmatvedība
 15. Audits un iekšējā kontrole

Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Jūsu ieguvumi:

 • Lietot profesionālo terminoloģiju
 • Sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus
 • Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt padoto darba izpildi noteiktā termiņā
 • Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu
 • Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas un no to atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu pārskatam
 • Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros
 • Veikt sintētiskās uzskaites datu salīdzināšanu ar analītiskās uzskaites datiem
 • Novērtēt uzņēmuma līdzekļus un saistības
 • Sastādīt finansu pārskatus
 • Veikt finanšu analīzi
 • Aprēķināt nodokļus un sastādīt to pārskatus un deklarācijas
 • Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu
 • Sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem uzņēmuma vadībai
 • Veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju;
 • Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jautājumiem;
 • Ievērot profesionālās ētikas principus