Projektu vadība

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu profesionālās pilnveides programmu  Projektu vadība.  Programmas apguves procesā  apgūsiet zināšanas par projektu vadības teoriju, vadīšanas procesiem, metodēm un  to pielietošanu praksē.

Pilnveidosiet komunikācijas un prezentēšanas prasmes.

Efektīvas projektu vadības īstenošanai nepieciešamās zināšanas par jaunākajām vadības teorijām un to praksi, personāla vadību, projekta dzīves ciklu un vadīšanas procesiem, loģiskās un tehniskās plānošanas niansēm. Pilnveidojot savas zināšanas un attīstot prasmes projektu vadībā, Jūs spēsiet iekļauties un veiksmīgi strādāt jebkurā uzņēmējdarbības jomā, izveidojot darboties spējīgu projekta realizācijas komandu un prasmīgi saistot projekta mērķi ar uzņēmuma kopējo vīziju.

Mācību ilgums 320 stundas

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Vadības teorija
 • Projektu vadīšana
 • Personāla vadīšana
 • Finanšu vadīšana
 • Prezentācija

Noslēguma pārbaudījums.

 

Jūsu ieguvumi:

 • Iespēja pilnveidot savu kompetenci, novērtēt savas spējas un tās kvalitatīvi īstenot
 • Izprast uzņēmuma saimniecisko darbību, orientējoties dažādos ES  projektos, piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas
 • Analizēt problēmas, izvirzīt mērķus un to sasniegšanas alternatīvos risinājumus
 • Prasme nodefinēt projekta apjomus
 • Prasme izstrādāt veicamo darbu sarakstu
 • Noteikt projekta darbu izpildes termiņus
 • Saplānot projekta resursus un budžetu
 • Kontrolēt un vadīt projekta gaitu
 • Prasmes patstāvīgi sagatavot kvalitatīvas prezentācijas, izstrādāt  un uzturēt projekta dokumentāciju
 • Nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi
 • Pieņemt un novērtēt komandas darba rezultātus